POSTUP PŘIHLÁŠENÍ NA AKCE

Na kurzy se přihlašte emailovou zprávou na email atelier@kalova.cz

Uveďte: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu a druh, místo a termín konání kurzu, o který máte zájem.

Vaše přihlášení vždy co nejdříve potvrdím, abyste měli jistotu, že je místo volné.

V souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů níže uvádím své zásady jejich ochrany, přihlášením na akci Atelieru potvrzujete souhlas s nimi.

 

PLATBA

Po potvrzení volného místa je vhodné co nejdříve zaplatit zálohu. Místo na kurzu je pro Vás rezervované po zaplacení zálohy 500 Kč na účet České spořitelny , č.účtu 3135300063/0800.

Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo a jako spec. symbol plátce uveďte datum započetí akce.

Napište mi prosím email nebo SMS až zálohu na kurz zaplatíte. Děkuji.

Zbytek ceny kurzu můžete nejpozději týden před zahájením zaplatit také na účet nebo první den kurzu zaplatit hotově.

Záloha je nevratná a je přenosná v případě, že si účastník za sebe najde náhradu.

 

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

Na požádání Vám ráda pošlu DÁRKOVOU POUKÁZKU na vaši emailovou  adresu k vytisknutí.

Dárkový poukaz lze vystavit na konkrétní kurz nebo na libovolnou částku s platností 12 měsíců - a obdarovaný si kurz vybere z nabídky sám. Poukaz je přenosný v případě, že si účastník za sebe najde náhradu, popřípadě je možné domluvit s obdarovaným změnu termínu. Dárkový poukaz začíná platit po zaplacení jeho ceny na účet České spořitelny , č.účtu 3135300063/0800.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE A IDENTIFIKACE  provozovatele webových stránek www.kalova.cz,  seminářů a konzultací Atelieru Lenky Kalové:
Mgr. Lenka Kalová

IČO 73486205
zapsána u Živnostenského úřadu v Českých Budějovicích

adresa: Horní 68, Adamov u Českých Budějovic, 373 71 p. Rudolfov
tel.: +420 725 696 133
e-mail: atelier@kalova.cz
www.kalova.cz


ATELIER LENKY KALOVÉ - ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
e-mail Atelieru: atelier@kalova.cz


Pokud jste zájemcem o výtvarné akce, které pořádám, nebo jejich účastníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Já určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat . Zájemce o akce, které pořádám, a jejich účastníci mi poskytují dobrovolně své osobní údaje a tím souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, z důvodu vyřízení objednávek a poskytnutí potřebných informací.
Zájemce projevuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů odesláním objednávky, vyžádáním informací o činnosti Atelieru, poskytnutím emailu pro zasílání programu výtvarného Atelieru apod.
Nezvolí-li zájemce jinou možnost, souhlasí se zasíláním informací o programu výtvarného Atelieru na svou kontaktní emailovou adresu.
Nezvolí-li zájemce jinou možnost, souhlasí s použitím fotografií pořízených v rámci akce, které se zúčastní, pro prezentaci výtvarné a vzdělávací činnosti Atelieru Lenky Kalové.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a souhlas s použitím fotografií není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala účast na akcích mnou pořádaných.
Zájemce o akce pořádané výtvarným Atelierem potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Údaje, které o zájemcích uchovávám a zpracovávám, může zájemce kdykoliv změnit.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Osobními údaji se rozumí : jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo,  a další údaje, který zájemce poskytne (dále společně vše jen jako osobní údaje).
Informace o osobních údajích uchovávám v souladu s platnou legislativou.
Zpracovávám osobní údaje a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:
Poskytování služeb
vaše osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon, případně korespondenční adresa či datum narození, potřebuji k poskytování služeb: organizace vzdělávací akce - zasílání informací o konání/nekonání akce, apod.
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Komunikace s vámi
Vaše osobní údaje (e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi, k odpovědím na Vaše dotazy, k zasílání nabídky vzdělávacích akcí případně dalších informací, které považuji za významné. Jste-li zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás má nabídka a novinky zajímají, a to po dobu do odhlášení se z odběru e-mailů nebo po dobu trvání platnosti vaší e-mailové adresy.
Pokud nejste zákazníkem, zasílám vám aktuelní informace na základě Vašeho souhlasu.
Odhlásit se z odběru můžete odesláním slova: NEZASÍLAT na e-mail: atelier@kalova.cz
Prezentace video a foto záznamů
Na některých výtvarných akcích - pořizuji fotografickou dokumentaci pro účely archivace akce, nebo pro použití pro svou prezentaci např. na svých webových stránkách www.kalova.cz.   U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi to prosím vědět na našich kontaktních údajích nebo na případné vzdělávací akci.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací (správa webových stránek), které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Data zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše osobní údaje si ponecháváme dokud neuplynou veškeré účely pro zpracování osobních údajů (po dobu běhu promlčecích lhůt), pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: atelier@kalova.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 30 dní doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Mám právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Předání informací se předává elektronicky, nedohodneme li se jinak. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání programu atelieru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. V případě, že byste se domnívali, že provádím zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete mne požádat o vysvětlení a požadovat, abych odstranila takto vzniklý stav.
Dovoluji si Vás ujistit, že při zpracovávání Vašich osobních údajů jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi námi.